رضا معمارباشی

درباره من

دکتر رضا معمارباشی
image

دانشیار گروه آموزشی ریاضی @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1400/10/26)

استنادات

142

h-index

7

i10-index

5

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1400/10/27)

استنادات

68

مقالات

17

h-index

5

مؤلفین همکار

13

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
A dynamic model for the COVID-19 with direct and indirect transmission pathways
MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES(2021)
^رضا معمارباشی*, ^سیدمهدی محمودی
Numerical Approach for Reconstructing an Unknown Source Function in Inverse Parabolic Problem
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2021)
^جواد دمیرچی*, 9611521002, 9218451002, ^رضا معمارباشی
BACKWARD BIFURCATION AND GLOBAL STABILITY IN A HEROIN EPIDEMIC MODEL
Communications in Mathematical Biology and Neuroscience(2020)
^رضا معمارباشی*, 9418414001
Modeling the effect of information transmission on the drug dynamic
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2020)
^رضا معمارباشی*, 9411315003
An Analysis of A Fishing Model with Nonlinear Harvesting Function
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2020)
9411315003, ^مجید اسحاقی*, ^رضا معمارباشی
GLOBAL DYNAMIC OF A HEROIN EPIDEMIC MODEL
UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST SCIENTIFIC BULLETIN-SERIES A-APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS(2019)
^رضا معمارباشی*, 9411315001
Effect of educational programs on illicit drug epidemics
PUNJAB UNIVERSITY JOURNAL OF MATHEMATICS(2019)
^رضا معمارباشی*, 9411315001
حل عددی برخی مسائل مستقیم و معکوس هدایت گرمایی دوبعدی به کمک روش جواب بنیادی
مدل سازی پیشرفته ریاضی(2018)
^جواد دمیرچی*, 9611521002, 9218451002, ^رضا معمارباشی
qualitative properties of the solutions of a second order difference equations
International Journal of Nonlinear Science(2014)
^رضا معمارباشی
notes onn the dynamics of nonautonomous discrete dynamical systems
journal of advanced research in dynamical and control systems(2014)
^رضا معمارباشی
notes on the relation of expansivity and shadowing
journal of advanced research in dynamical and control systems(2014)
^رضا معمارباشی
coupled fixed points revisited
(2014)
^رضا معمارباشی
fuzzy difference equations of volterra type
Int j of nonlinear analysis and applications(2012)
^رضا معمارباشی
regarding the dynamics of a third order nonlinear difference equation
Advances in Difference Equations(2012)
^رضا معمارباشی
on the dynamic of Nonautonomous Difference Equation
(2008)
^رضا معمارباشی
Derivations in to N-TH Duals of Banach Algebras
BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY(2008)
^مجید اسحاقی, ^رضا معمارباشی
Means Extention of Topological Inner Invariant
(2007)
^رضا معمارباشی
Extremely Inner Amenable Semigroups
(2007)
^رضا معمارباشی, ^مجید اسحاقی
high order fixed point theorems: new proofs
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^رضا معمارباشی
nonautonomous discrete systems and difference equations
دهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و دستگاههای دینامیکی(2013-11-06)
^رضا معمارباشی
Neimark-Sacker bifurcation: a discrete-time system
چهل و دومین کنفرانس ریاضی ایران(2011-09-05)
^رضا معمارباشی, علی پور عظیما
On the Asymptotic Stability of Difference Equations
سی و هفتمین کنفرانس ریاضی کشور(2006-09-02)
^رضا معمارباشی
On Topological Inner Amenable Groups
سی و ششمین کنفرانس ریاضی(0000-00-00)
^رضا معمارباشی
-
زرگر مرضيه السادات(تاریخ دفاع: 1389/09/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص ديناميكي معادلات تفاضلي
حدادزاده نيري محمدحسن(تاریخ دفاع: 1390/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
سوزبان مائده(تاریخ دفاع: 1388/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
كريمي پورساماني نجمه(تاریخ دفاع: 1389/08/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
توحيد فر عاطفه(تاریخ دفاع: 1388/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
اكبري طيبه(تاریخ دفاع: 1388/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
كوليوندسالوكي رضا(تاریخ دفاع: 1389/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
واعظي نژاد محمدابراهيم ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
مهدوي منصوره(تاریخ دفاع: 1388/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
سهيلي اعظم(تاریخ دفاع: 1388/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
قهري هليه(تاریخ دفاع: 1388/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ذوالفقاري سميه(تاریخ دفاع: 1388/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
سرپرست سميرا(تاریخ دفاع: 1388/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
شاكري چناري منانه(تاریخ دفاع: 1388/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
غلام بلوك عاطفه(تاریخ دفاع: 1388/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ديانتي فرد داوود(تاریخ دفاع: 1388/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
قادري سارا(تاریخ دفاع: 1388/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايداري همو مورفيسم ها روي جبرهاي باناخ
شعباني سميه ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
خدابخش راضيه(تاریخ دفاع: 1389/08/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آناليز جبرهاي باناخ با كاربردهايي در آناليز هارمونيك
علي نژاد احمد(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : دكتري
معادلات تفاضلي ولترا
فرهادي ياسر ، مقطع : كارشناسي ارشد
معادلات تفاضلي فاضلي
بهارلو بهنام(تاریخ دفاع: 1390/10/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص ديناميكي مدل گسسته سولو
اكبري سمانه(تاریخ دفاع: 1390/09/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نامساويهاي هالاناي و كاربرد آنها در تحليل خواص معادلات تفاضلي
درزي خلردي زهره(تاریخ دفاع: 1390/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خطي سازي تعميم يافته در معادلات تفاضلي
مدني مرزنگو عاطفه(تاریخ دفاع: 1390/09/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظريه نقطه ثابت فازي
دولتخواه همرا(تاریخ دفاع: 1390/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كركتر ميانگين پذيري از جبرهاي باناخ
گودرزي محمد(تاریخ دفاع: 1390/04/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
همريختي ها از جبرهاي باناخ جابجايي و توسيع به جبر مضروبها
مرادي محمودرضا(تاریخ دفاع: 1390/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل و تقريب معادلات تابعي
خدايي حميد(تاریخ دفاع: 1391/11/17) ، مقطع : دكتري
بررسي وجود و محاسبه انشعابات در رده هايي از معادلات تفاضلي مرتبه بالا
قاسم آبادي آتنا(تاریخ دفاع: 1392/09/20) ، مقطع : دكتري
پايان نامه
آرين اسماء(تاریخ دفاع: 1391/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
ميرعرب رضي زهرا(تاریخ دفاع: 1391/04/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
علي پور مسكار فرهاد(تاریخ دفاع: 1391/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
حسيني سيدعلي(تاریخ دفاع: 1391/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
برقي زكيه(تاریخ دفاع: 1391/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
داداشي قرتكلائي مطهره(تاریخ دفاع: 1391/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
صادقي طيبه(تاریخ دفاع: 1391/10/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
صادقي حميده(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
رسولي حسين(تاریخ دفاع: 1393/06/02) ، مقطع : دكتري
-
جوادي سياهكله سيده سمانه(تاریخ دفاع: 1392/11/13) ، مقطع : دكتري
مكان و خواص مرزي چندجمله اي ها
اردشيربهرستاقي سمانه(تاریخ دفاع: 1392/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مشتقهاي تقريبي متعامد روي جبرهاي باناخ
هاروني الهام(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معادلات تابعي تركيبي متعامد روي فضاهاي باناخ نا ارشميدسي
بهبودي ساناز(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ضربگرهاي فشرده روي بعضي از جبرهاي باناخ
محمدي جوزداني مهدي(تاریخ دفاع: 1393/02/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خاصيت سايه زدن جوابها در معادلات ديفرانسيل
ناصرپور فروزان(تاریخ دفاع: 1392/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلهاي رياضي جمعيت زنبورهاي عسل
سلماني محمدقاسم(تاریخ دفاع: 1392/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مشتقات روي جبرهاي باناخ
نوري نژاد سيما(تاریخ دفاع: 1392/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نگاشت هاي خطي بين جبرهاي باناخ كه حافظ طيف هستند
خيري خليل احمد(تاریخ دفاع: 1392/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايداري معادلات تابعي به روش مستقيم و به روش نقطه ثابت
زارعي فرنوش(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص چندجمله ايها
زماني كلاريجاني سيده معصومه(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل رياضي اپيدمي آنفلوآنزاي پرندگان
حسين پور محمدرضا(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلهاي رياضي اپيدميك SIR و MSEIR
بيات چقاسياهي مهديه(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلهاي رياضي اپيدميك در جمعيتهاي با اندازه متغير
تبريزي بهنوش(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ميانگين پذيري مدولي و ميانگين پذيري مدولي ضعيف دوگان دوم جبرهاي باناخ
مختاريان دهكردي الهام(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ثابتهاي ميانگين پذيري براي جبرهاي نيم شبكه اي
بيات زينب(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص ديناميكي مدلهاي ريشه اقتصادي
حزين فرزانه(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجزيه و تحليل مدول هاي گسسته SIR
محسني الهه(تاریخ دفاع: 1394/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گسسته سازي و تحليل مدلهاي SIRS
نكوكار محمدحسن(تاریخ دفاع: 1394/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجزيه و تحليل مدلهاي گسسته SI و SIS
متاجي نيمور رمضان(تاریخ دفاع: 1394/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نگاشتهاي حافظ ضرب صفر
قاسم نسب علمداري كبريا(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فضاهاي متريك اربيتالي و نظريه نقطه ثابت
تقي پور بيرگاني سحر(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايداري معادلات تابعي روي لاتيس هاي باناخ
علياري علي(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص توابع دولاك
نوري فرشته سادات(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي برخي مسائل معكوس سهوي
حسن پور مسعود(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : دكتري
ارنز منظمي از نگاشت هاي دوخطي
اماني ايمان(تاریخ دفاع: 1395/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محك هاي پايداري در معادلات ديفرانسيل با چند تأخير
الماسي ليلا(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازي هاي تكاملي و كاربردهايي از آنها
اسفندياري احمدرضا(تاریخ دفاع: 1395/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص دستگاههاي ديناميكي مسطح
محبوبي فولادي رسول(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ديناميك سرتاسري مدلهاي SIRS، SIR، SIS با نرخ وقوع استاندارد
ملاآقايي فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجزيه و تحليل برخي از مدلهاي ميزبان – انگل
پورشمس مهديه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انشعاب برگشتي در مدلهاي اپيدميك داراي تابع درمان
اخوه بهنوش(تاریخ دفاع: 1396/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توابع لياپانوف و پايداري سرتاسري مدلهاي SEIR و SEIS
سعيدي عاطفه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجزيه و تحليل برخي از مدلهاي ديناميك ويروس
حسنوند عباس(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص توابع تحليلي تك ارز
رمضاني پور ششكل مريم(تاریخ دفاع: 1396/09/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي و تحليل اثر آگاهي، آموزش و رسانه ها بر ديناميك سوئ مصرف مواد
پورحسيني مالك(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
نظريه بازي ها و سيستم هاي ديناميكي و كاربرد هاي اپيدميولوژيك آنها
سروري الهه(تاریخ دفاع: 1399/02/24) ، مقطع : دكتري
انشعاب برگشتي در مدلهاي داراي اثرات مختلف ايمني
كوهي خاتوني عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انشعاب برگشتي در مدلهاي داراي اثرات مختلف ايمني
كوهي خاتوني عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي و تحليل اثرات قرنطينه سازي و اقدامات كنترل كننده بر ديناميك سوء مصرف مواد
تقوي تكيار سيده سميه ، مقطع : دكتري
مدل سازي و تحليل اثرات قرنطينه سازي و اقدامات كنترل كننده بر ديناميك سوء مصرف مواد
تقوي تكيار سيده سميه ، مقطع : دكتري
خواص ديناميكي مدل دو رشته اي آنفلوآنزا
سليماني كهنوج ام فروه(تاریخ دفاع: 1398/08/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ديناميك چند مدل اپيدميك دو رشته اي ويروسي هانتا
اكبري شراره(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي اپيدميولوژيك سوء مصرف مواد مخدر
عبادي مرمتي سيده زهرا ، مقطع : دكتري
اثر آلودگي ناشي از حمل و نقل بر ديناميك مدل هاي اپيدميك
سعيدي سعيده ، مقطع : دكتري
مدل هاي اپيدميك چند ناحيه اي
تهور سيدميلاد ، مقطع : دكتري
-
زرگر مرضيه السادات(تاریخ دفاع: 1389/09/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص ديناميكي معادلات تفاضلي
حدادزاده نيري محمدحسن(تاریخ دفاع: 1390/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
سوزبان مائده(تاریخ دفاع: 1388/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
كريمي پورساماني نجمه(تاریخ دفاع: 1389/08/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
توحيد فر عاطفه(تاریخ دفاع: 1388/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
اكبري طيبه(تاریخ دفاع: 1388/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
كوليوندسالوكي رضا(تاریخ دفاع: 1389/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
واعظي نژاد محمدابراهيم ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
مهدوي منصوره(تاریخ دفاع: 1388/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
سهيلي اعظم(تاریخ دفاع: 1388/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
قهري هليه(تاریخ دفاع: 1388/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ذوالفقاري سميه(تاریخ دفاع: 1388/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
سرپرست سميرا(تاریخ دفاع: 1388/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
شاكري چناري منانه(تاریخ دفاع: 1388/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
غلام بلوك عاطفه(تاریخ دفاع: 1388/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ديانتي فرد داوود(تاریخ دفاع: 1388/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
قادري سارا(تاریخ دفاع: 1388/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايداري همو مورفيسم ها روي جبرهاي باناخ
شعباني سميه ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
خدابخش راضيه(تاریخ دفاع: 1389/08/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آناليز جبرهاي باناخ با كاربردهايي در آناليز هارمونيك
علي نژاد احمد(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : دكتري
معادلات تفاضلي ولترا
فرهادي ياسر ، مقطع : كارشناسي ارشد
معادلات تفاضلي فاضلي
بهارلو بهنام(تاریخ دفاع: 1390/10/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص ديناميكي مدل گسسته سولو
اكبري سمانه(تاریخ دفاع: 1390/09/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نامساويهاي هالاناي و كاربرد آنها در تحليل خواص معادلات تفاضلي
درزي خلردي زهره(تاریخ دفاع: 1390/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خطي سازي تعميم يافته در معادلات تفاضلي
مدني مرزنگو عاطفه(تاریخ دفاع: 1390/09/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظريه نقطه ثابت فازي
دولتخواه همرا(تاریخ دفاع: 1390/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كركتر ميانگين پذيري از جبرهاي باناخ
گودرزي محمد(تاریخ دفاع: 1390/04/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
همريختي ها از جبرهاي باناخ جابجايي و توسيع به جبر مضروبها
مرادي محمودرضا(تاریخ دفاع: 1390/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل و تقريب معادلات تابعي
خدايي حميد(تاریخ دفاع: 1391/11/17) ، مقطع : دكتري
بررسي وجود و محاسبه انشعابات در رده هايي از معادلات تفاضلي مرتبه بالا
قاسم آبادي آتنا(تاریخ دفاع: 1392/09/20) ، مقطع : دكتري
پايان نامه
آرين اسماء(تاریخ دفاع: 1391/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
ميرعرب رضي زهرا(تاریخ دفاع: 1391/04/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
علي پور مسكار فرهاد(تاریخ دفاع: 1391/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
حسيني سيدعلي(تاریخ دفاع: 1391/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
برقي زكيه(تاریخ دفاع: 1391/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
داداشي قرتكلائي مطهره(تاریخ دفاع: 1391/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
صادقي طيبه(تاریخ دفاع: 1391/10/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
صادقي حميده(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
رسولي حسين(تاریخ دفاع: 1393/06/02) ، مقطع : دكتري
-
جوادي سياهكله سيده سمانه(تاریخ دفاع: 1392/11/13) ، مقطع : دكتري
مكان و خواص مرزي چندجمله اي ها
اردشيربهرستاقي سمانه(تاریخ دفاع: 1392/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مشتقهاي تقريبي متعامد روي جبرهاي باناخ
هاروني الهام(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معادلات تابعي تركيبي متعامد روي فضاهاي باناخ نا ارشميدسي
بهبودي ساناز(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ضربگرهاي فشرده روي بعضي از جبرهاي باناخ
محمدي جوزداني مهدي(تاریخ دفاع: 1393/02/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خاصيت سايه زدن جوابها در معادلات ديفرانسيل
ناصرپور فروزان(تاریخ دفاع: 1392/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلهاي رياضي جمعيت زنبورهاي عسل
سلماني محمدقاسم(تاریخ دفاع: 1392/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مشتقات روي جبرهاي باناخ
نوري نژاد سيما(تاریخ دفاع: 1392/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نگاشت هاي خطي بين جبرهاي باناخ كه حافظ طيف هستند
خيري خليل احمد(تاریخ دفاع: 1392/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايداري معادلات تابعي به روش مستقيم و به روش نقطه ثابت
زارعي فرنوش(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص چندجمله ايها
زماني كلاريجاني سيده معصومه(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل رياضي اپيدمي آنفلوآنزاي پرندگان
حسين پور محمدرضا(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلهاي رياضي اپيدميك SIR و MSEIR
بيات چقاسياهي مهديه(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلهاي رياضي اپيدميك در جمعيتهاي با اندازه متغير
تبريزي بهنوش(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ميانگين پذيري مدولي و ميانگين پذيري مدولي ضعيف دوگان دوم جبرهاي باناخ
مختاريان دهكردي الهام(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ثابتهاي ميانگين پذيري براي جبرهاي نيم شبكه اي
بيات زينب(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص ديناميكي مدلهاي ريشه اقتصادي
حزين فرزانه(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجزيه و تحليل مدول هاي گسسته SIR
محسني الهه(تاریخ دفاع: 1394/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گسسته سازي و تحليل مدلهاي SIRS
نكوكار محمدحسن(تاریخ دفاع: 1394/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجزيه و تحليل مدلهاي گسسته SI و SIS
متاجي نيمور رمضان(تاریخ دفاع: 1394/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نگاشتهاي حافظ ضرب صفر
قاسم نسب علمداري كبريا(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فضاهاي متريك اربيتالي و نظريه نقطه ثابت
تقي پور بيرگاني سحر(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايداري معادلات تابعي روي لاتيس هاي باناخ
علياري علي(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص توابع دولاك
نوري فرشته سادات(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي برخي مسائل معكوس سهوي
حسن پور مسعود(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : دكتري
ارنز منظمي از نگاشت هاي دوخطي
اماني ايمان(تاریخ دفاع: 1395/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محك هاي پايداري در معادلات ديفرانسيل با چند تأخير
الماسي ليلا(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازي هاي تكاملي و كاربردهايي از آنها
اسفندياري احمدرضا(تاریخ دفاع: 1395/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص دستگاههاي ديناميكي مسطح
محبوبي فولادي رسول(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ديناميك سرتاسري مدلهاي SIRS، SIR، SIS با نرخ وقوع استاندارد
ملاآقايي فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجزيه و تحليل برخي از مدلهاي ميزبان – انگل
پورشمس مهديه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انشعاب برگشتي در مدلهاي اپيدميك داراي تابع درمان
اخوه بهنوش(تاریخ دفاع: 1396/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توابع لياپانوف و پايداري سرتاسري مدلهاي SEIR و SEIS
سعيدي عاطفه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجزيه و تحليل برخي از مدلهاي ديناميك ويروس
حسنوند عباس(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص توابع تحليلي تك ارز
رمضاني پور ششكل مريم(تاریخ دفاع: 1396/09/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي و تحليل اثر آگاهي، آموزش و رسانه ها بر ديناميك سوئ مصرف مواد
پورحسيني مالك(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
نظريه بازي ها و سيستم هاي ديناميكي و كاربرد هاي اپيدميولوژيك آنها
سروري الهه(تاریخ دفاع: 1399/02/24) ، مقطع : دكتري
انشعاب برگشتي در مدلهاي داراي اثرات مختلف ايمني
كوهي خاتوني عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انشعاب برگشتي در مدلهاي داراي اثرات مختلف ايمني
كوهي خاتوني عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي و تحليل اثرات قرنطينه سازي و اقدامات كنترل كننده بر ديناميك سوء مصرف مواد
تقوي تكيار سيده سميه ، مقطع : دكتري
مدل سازي و تحليل اثرات قرنطينه سازي و اقدامات كنترل كننده بر ديناميك سوء مصرف مواد
تقوي تكيار سيده سميه ، مقطع : دكتري
خواص ديناميكي مدل دو رشته اي آنفلوآنزا
سليماني كهنوج ام فروه(تاریخ دفاع: 1398/08/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ديناميك چند مدل اپيدميك دو رشته اي ويروسي هانتا
اكبري شراره(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي اپيدميولوژيك سوء مصرف مواد مخدر
عبادي مرمتي سيده زهرا ، مقطع : دكتري
اثر آلودگي ناشي از حمل و نقل بر ديناميك مدل هاي اپيدميك
سعيدي سعيده ، مقطع : دكتري
مدل هاي اپيدميك چند ناحيه اي
تهور سيدميلاد ، مقطع : دكتري

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
دستنوشته های ریاضی 2 هفته 5   (242 بار دانلود)
دستنوشته های ریاضی 2 هفته 3و4   (239 بار دانلود)
دستنوشته های ریاضی 2 هفته 1و2   (374 بار دانلود)
فایل ریاضی 2 جلسه 21   (265 بار دانلود)
فایل ریاضی 2 جلسه 20   (245 بار دانلود)
فایل ریاضی 2 جلسه 19   (249 بار دانلود)
فایل ریاضی 2 جلسه 18 جبرانی   (279 بار دانلود)
فایل ریاضی 2 جلسه 17   (236 بار دانلود)
فایل ریاضی 2 جلسه 16   (241 بار دانلود)
فایل ریاضی 2 جلسه 15   (270 بار دانلود)
فایل ریاضی 2 جلسه 14   (279 بار دانلود)
فایل ریاضی 2 جلسه13 -جبرانی   (263 بار دانلود)
فایل ریاضی 2 جلسه 12-جبرانی   (266 بار دانلود)
فایل ریاضی 2 جلسه 11   (275 بار دانلود)
فایل ریاضی 2 جلسه 10   (272 بار دانلود)
فایل ریاضی 2 جلسه 9 جبرانی   (287 بار دانلود)
فایل ریاضی 2 جلسه 8   (272 بار دانلود)
فایل ریاضی 2 جلسه 7   (266 بار دانلود)
فایل ریاضی 2 جلسه 6   (257 بار دانلود)
فایل ریاضی 2 جلسه 5   (264 بار دانلود)
فایل ریاضی 2 جلسه 4   (326 بار دانلود)
فایل ریاضی 2 جلسه 3   (302 بار دانلود)
فایل ریاضی 2 جلسه 2   (322 بار دانلود)
فایل ریاضی 2 جلسه اول   (440 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ریاضی ۲ فیزیک   (266 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : کلیه گرایشها
ریاضی ۲ مهندسی   (351 بار دانلود)
رشته : رشته های مهندسی , گرایش : مهندسی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
r_memarbashi@semnan.ac.ir
(+98)2331535745

فرم تماس